Samtyckesvillkor

Följande samtyckesvillkor behöver godkännas för att kunna nyttja Medarbetarcentrums tjänster.

Jag ger härmed Medarbetarcentrum mitt godkännande att registrera och bearbeta min personliga information i den utsträckning som behövs för att kunna hantera de tjänster jag nyttjar och som Medarbetarcentrum tillhandahåller, för hantering av ärenden och tjänster, statistik samt övrig administration. Uppgifterna utgör underlag för utvärdering av genomförda aktiviteter i syfte att mäta och presentera nyttan med verksamheten. All statistik presenteras avidentifierat.

När du svarar JA på vår matchningsförfrågan ger du ditt godkännande till aktuell kommun att få registrera ditt CV i deras datasystem för rekrytering. Vid arbetsgivarens hantering av matchning kan personnummer behövas för registrering av ditt CV, vilket vi då kan komma att komplettera din ansökan med (gäller endast dig som anmäler intresse för tjänsten).

Ovanstående uppgifter kan ha lämnats såväl skriftligt, muntligt som i elektronisk form. Uppgifterna behandlas med sekretess och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Jag medger att Medarbetarcentrum vid behov får inhämta uppgifter från min arbetsgivare för kartläggning och utvärdering. Jag tar ansvar för de uppgifter jag lämnar samt mina inloggningsuppgifter och ser till att mitt lösenord inte sprids eller används i andra sammanhang.

Endast personal via Medarbetarcentrum har tillgång till databas och register. Personuppgifter sparas i databasen under den tid som åtgår för att hantera processen i ärendet, från ärende/åtgärd till genomförda uppföljningar samt maximalt tre år därutöver. Uppgifter som finns kvar efter denna period återfinnes endast som avidentifierat underlag för statistik. Om jag vill att Medarbetarcentrum tar bort mina personuppgifter innan denna tidsperiod löpt ut kontaktar jag Medarbetarcentrum med min begäran, t ex via min handläggare eller mejl till info@medarbetarcentrum.se.

Information t ex i form av nyhetsbrev, enkät, inbjudan mm kan komma att skickas till mig via e-post.

Jag intygar härmed att jag läst och förstått den information som lämnats ovan samt samtycker till att Medarbetarcentrum behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad som ovan sagts.