Hur går matchningen till?

Lediga tjänster
Alla lediga kommunala tjänster som är 6 månader eller längre skickas in till Medarbetarcentrum för matchning av ansvarig HR-personal. Medarbetarcentrum registrerar aktuell tjänst för matchning och söker mot de CV som är aktiva och godkända för matchning.

Ingen matchning
Om matchande CV’n inte finns skickas besked om detta till aktuell HR-personal med vändande e-post. Det är med andra ord bara de CV som är aktiva och godkända när tjänsten skickas till Medarbetarcentrum som finns med i aktuell sökning. Om önskemål finns från arbetsgivaren att göra ytterligare sökningar finns det inga hinder för detta, utan sker efter kontakt med Medarbetarcentrums personal.

Träff vid matchning
Om matchande CV’n finns vid söktillfället skickas notis om att medarbetaren har en tjänst att granska på sin inloggning. Medarbetaren ser annonsunderlaget via sin inloggning och har möjlighet att svara om intresse för aktuell tjänst samt har möjlighet att göra justeringar i sitt CV för att ytterligare tydliggöra sin kompetens och intresse för aktuell tjänst. Detta skall dock ske inom angiven tid, oftast ca 24 timmar.

Medarbetarcentrums handläggare stämmer sedan av matchningsresultatet och ser över vilka som markerat intresse för tjänsten. Endast CV för de medarbetare som angett att de vill bli matchade mot aktuell tjänst skickas till arbetsgivaren. Tjänsten arkiveras sedan hos Medarbetarcentrum.

Och vad händer sen?
Arbetsgivaren får aktuella CV från Medarbetarcentrums matchning och ser om någon av matchande personer kan vara aktuell för tjänsten. Då medarbetarens kontaktuppgifter finns med på respektive CV kan arbetsgivaren ta kontakt och stämma av kompetens och intresse samt boka tid för anställningsintervju.  Om rätt person med rätt kompetens finns bland de matchade medarbetarna kan anställning bli aktuell. Anställningsprocessen är helt och hållet arbetsgivarens.

Återkoppling
När arbetsgivaren anställer någon som gått via Medarbetarcentrum behöver vi få en återkoppling för att kunna hantera medarbetarens uppgifter på rätt sätt. Många chefer och medarbetare har hört av sig genom åren och hänvisat till hur snabbt och smidigt det gått att anställa efter matchning genom Medarbetarcentrum. Några av dem kan du läsa om bland våra referenser.