Medarbetarcentrums A-Ö

A

Adress
Medarbetarcentrums finns vid Nybron i Simonsland, på Skaraborgsvägen 1A i Borås. Vi har kontor tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund på våning 2, ovanför Navets lokaler.

Vi arbetar även på plats i alla våra medlemskommuner och utgår från behovet vid bokade besök, möten och uppdrag.

Arbetssätt
Medarbetarcentrum har en liten och tight personalgrupp med stor kompetens. Vi har ett coachande förhållningssätt och jobbar för att skapa möjligheter för medarbetare, att se framåt och ta ansvar för sin arbetssituation, både individuellt och i grupp.

Vår värdegrund;
Öppenhet – Vi lyssnar och möter alla med respekt
Initiativtagande – Vi medvetandegör, utmanar och fokuserar på möjligheter
Ansvar – Vi agerar utifrån mål, uppdrag och uttalade behov
Samarbete – Vi ser samverkan och nätverk som framgångsfaktorer

B

Bakgrund
Medarbetarcentrum startades november 2006 som ett av fyra delprojekt under Ökad Hälsa. Vid projekttidens slut 2008 permanentades verksamheten efter att ha utvärderats ingående. Tuija Muhonen, Professor i Arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi vid Malmö Högskola, följde Medarbetarcentrum under hela den 3-åriga projekttiden.

Claes Malmquist, Nationalekonom som bland annat skrivit böckerna Rehabiliteringens ekonomi och Hälsobokslut tillsammans med Thomas Aronsson, utvärderade Medarbetarcentrums verksamhet utifrån ett personalekonomiskt perspektiv. Verktyg från denna personalekonomiska utvärdering har utvecklats tillsammans med Claes Malmquist och används fortfarande i utvecklat format i uppföljningsarbetet, både på individuell och gruppnivå.

Vi har ända sedan starten jobbat mycket med utvärdering och utvecklat verksamheten utifrån det behov som finns i våra medlemskommuner, Basverksamheten med samtal och matchning är verksamhetens grund och finns kvar sedan starten. Vi har utvecklat våra tjänster inom ledarskapsutveckling och grupputveckling, och utgår som alltid efter behov och med grund i aktuell forskning.

C

Chefs- och ledarskapscoachning
Medarbetarcentrum erbjuder coachande samtal med inriktning på ledarskap och/eller stöd i arbetsrollen läggs upp som en samtalsserie utifrån de önskemål och behov som finns och efter överenskommelse med överordnad chef. Kontakta oss för mer information och tidsbokning och klicka här för mer information och anmälningsformulär till vår ledarskapsutbildning.

Coachande samtal
Vi jobbar alltid utifrån ett coachande förhållningssätt, även i de reflekterande samtalen, men coachande samtal är hos oss en köpt serie samtal. Antal samtal och inriktning kommer vi överens om innan start och efter överenskommelse med chef. Boka gärna en tid för ett reflekterande samtal eller ett möte där vi stämmer av behov och möjligheter till stöd. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

CV för matchning
Du kan skapa ett konto och registrera CV för matchning hos oss. Tjänsten är tillgänglig för dig som är tillsvidareanställd i någon av våra medlemskommuner. Läs gärna mer under fliken CV för matchning.

D

Dags för förändring?
Har du funderingar kring ditt framtida yrkesliv? Kontakta oss och boka tid för ett reflekterande samtal där du kan bolla dina tankar om nuvarande tjänst och hur du vill gå vidare i ditt yrkesliv,

E

Effektiva möten
Att jobba tillsammans och mötas på arbetsplatsen ger möjligheter att öka trivsel, vi-känsla och kamratskap. Möten ger också möjlighet att stämma av, få information och stöd. Genom att ha samma bild av syftet med mötet får vi förutsättningar för effektiva möten. Möten där vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Men olika möten har olika syfte. I lunchrum och pauser kan det vara bra om jobbet får vila, på APT finns tid för information och erfarenheter att delas. För att möten ska bli effektiva behöver alla vara med och bidra. Hur har ni det på era möten? Är det dags att jobba med din medarbetargrupp?

Eget ansvar
Ibland känns det som omständigheterna styr, ibland har du själv kontroll över situationen. Men du har alltid en möjlighet att välja vilken väg du ska ta – och att inte välja är också ett val. Hur kan du påverka din situation? Hur vill du att din framtid ska se ut? Behöver du stöd i att klargöra dina alternativ och få stöd att komma vidare? Trivs du på din arbetsplats? Hur kan du göra för att trivas ännu bättre på din arbetsplats? Hur kan du ta ansvar för din arbetssituation?

Enkäter
Vi använder oss av enkäter när vi följer upp vår verksamhet, tar fram underlag och feedback. All statistik presenteras avidentifierat.

Enkäter används också för att samla in underlag till ledarskapsrapporterna som ingår i vår ledarskapsutbildning HEL, Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap, och gör att du som ledare får en direkt feedback och utvecklingsmöjlighet utifrån din aktuella arbetssituation, baserat på Johan Larssons forskning och med reflektionsverktyg i din ledarskapsutveckling. Du har också möjlighet att följa upp din utveckling efter avslutad utbildning.

F

Feedback
Feedback leder till utveckling, något som vi tar tillvara i vår verksamhet. Hur jobbar ni med feedback på din arbetsplats?

Flera CV för matchning?
Du kan ha fler än ett CV vilket gör att du kan rikta dina CV’n mot olika typer av tjänster. Du klickar på ”Lägg till” vid raden för CV. Det är bra om du namnger dina CV’n utifrån inriktning och ser till att du lägger till tjänstetitlar under ”Önskade tjänster” som följer samma linje.

G

GDQ
GDQ är ett av verktygen vi använder när vi arbetar med grupper och bygger effektiva team.

Grupputveckling
Medarbetarcentrum kan vara ett stöd i arbetet med grupper på arbetsplatsen. Eftersom alla grupper är olika och har olika behov är vi flexibla och stämmer av vilken insats som kan vara aktuell innan start. Vi jobbar aktivt med uppföljning av alla våra aktiviteter och stämmer av gruppens utveckling vid våra gruppuppdrag. Vi arbetar med grupper på alla nivåer, även ledningsgrupper.

H

Handlingsplan
Att göra en handlingsplan som leder framåt i rätt riktning för att komma till sitt önskade läge är en bra investering. Ibland är det svårt att se hur det ska gå att komma framåt, ibland trampar man runt i samma spår. Genom att sätta upp en handlingsplan kan man tydliggöra vilka steg man behöver ta och se när man faktiskt gör framsteg. Ibland är den nuvarande arbetsplatsen och yrket rätt mål, men man kan behöva verktyg för att hitta tillbaka till arbetsglädje och vi-känslan. Även då är det bra att kunna se sina framsteg, oavsett om det är individuellt eller i hela gruppen. Vad är rätt riktning för dig? Och vad kan du göra idag för att ta ett steg i rätt riktning?

Har jag blivit matchad?
När Medarbetarcentrums personal har fått fram ditt CV i sökningen på ledig tjänst skickas en notis till din mejl samt via sms om att du har en tjänst att granska. Du har då ca 24 timmar på dig att logga in på ditt konto, läsa igenom tjänsten, ev komplettera ditt CV så det tydligt framgår att du har rätt kompetens för tjänsten samt svara om du är intresserad eller inte.

Om du inte får mejl eller sms med notis så kontrollera att du godkänt utskick till mejl och sms på ditt konto samt att du registrerat rätt uppgifter.

I

Inaktivt CV
När du registrerar ett CV för matchning klickar du på ”Begär granskning” när du känner att du är klar och vill göra ditt CV sökbart i matchningen. En handläggare på Medarbetarcentrum kommer då granska och godkänna ditt CV.

Om du blir matchad men inte svarar om du är intresserad eller inte så inaktiveras ditt CV efter fyra gånger. Du behöver då kontakta Medarbetarcentrum för att kunna aktivera ditt CV igen.

J

Jobbmatchning
Skapa ett konto och registrera CV för matchning. Vi matchar alla lediga tjänster som är 6 månader eller längre och tar hänsyn både till kompetens och önskemål. Vill du få hjälp med ditt CV kan du boka ett reflekterande samtal. När ditt CV är aktivt och godkänt är det med i matchningen av de lediga tjänsterna vi får in.

De lediga tjänsterna skickas in av HR-personal via vår mejl för lediga tjänster. Om ditt CV matchas mot en tjänst får du ett sms och ett mejl om att du har en tjänst att granska, förutsatt att du godkänt att vi skickar information till dig genom sms och mejl. Du har då tillgång till annonsunderlaget via din inloggning och svarar om du vill bli matchad eller inte.

OBS! Vi skickar bara över ditt CV om du klickat på ”Intresserad” för den aktuell tjänst. Om du inte har svarat på 4 tjänster i följd inaktiveras ditt CV och du behöver kontakta din handläggare för att aktivera det igen.

Jobbväxling
Jobbväxling ger dig en unik möjlighet att byta arbetsplats med någon annan inom ditt kompetensområde och framför allt används tjänsten när man trivs inom sitt yrke men känner att man vill byta arbetsplats/arbetsmiljö.

Om du väljer att aktivera jobbväxling när du skapar konto och lägger in ditt CV har du möjlighet att bli kontaktad av oss om någon vill byta jobb med dig. Vi tar hänsyn till både kompetens och önskemål vid jobbväxling och medarbetarna provar varandras tjänster under en period innan bytet av tillsvidaretjänster permanentas under förutsättning att medarbetare, berörda chefer och personalavdelningar är överens.

K

Konflikthantering
Att ha en konflikt på arbetsplatsen tar mycket energi, både för de som är i konflikt med varandra men även för övriga medarbetare på arbetsplatsen. Ibland behöver konflikten lyftas utanför arbetsgruppen och få hitta verktyg för att lösa den på ett hållbart sätt. Vi har verktygen för att hjälpa dig – har du modet att lösa det? Hör av dig till oss!

Kontakt
Kontakta oss för mer information och/eller bokning, gärna via mejl info@medarbetarcentrum.se.

Kostnadsfritt
Reflekterande samtal, matchning och jobbväxling är kostnadsfria tjänster för dig som är tillsvidareanställd inom kommunal verksamhet i våra medlemskommuner.

L

Ledarskapsutbildning
Medarbetarcentrums ledarskapsutbildning varvar teori med praktiska övningar, diskussioner och individuell coachning. Vi använder det forskningsbaserade verktyget Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen, vilket ger en bra grund för reflektion, feedback och coachning i det egna ledarskapet. Utbildningen pågår under ca 12 månader, med kunskapsdagar, individuell coachning, ledarskapsrapporter och utvecklingsplan. Klicka här för mer information och intresseanmälan.

Lediga tjänster
Medlemskommunernas HR-personal skickar in lediga tjänster som är 6 månader eller längre till Medarbetarcentrum. En handläggare på Medarbetarcentrum registrerar tjänsten för matchning och skickar förfrågan om kompetens och intresse till de medarbetare som lagt in önskemål som matchar med aktuell tjänst. Inom två arbetsdagar meddelas HR-personal som ansvarar för tjänsten om ev. matchande medarbetare som är intresserade av tjänsten samt får deras CV i pdf-format via mejl. Om det inte finns matchande CV på tjänsten får ansvarig HR-personal svar med vändande e-post.

M

Matchning
Matchning av CV mot lediga tjänster ingår i Medarbetarcentrums basutbud. Som tillsvidareanställd kan man söka nya karriärvägar inom anslutna medlemskommuner som då kan ta tillvara på kompetensen hos medarbetarna och ge möjligheter att få stöd i sin karriärutveckling.

Matchas mitt CV mot alla tjänster?
Medarbetarcentrums personal matchar kommunala tjänster som är 6 månader eller längre, utifrån inskickade annonsunderlag på från HR-personal i medlemskommunerna. I första hand görs sökning på önskade tjänster. Det är därför viktigt att du skrivit tjänstetitlar som du är intresserad av i fältet för ”Önskade tjänster”. För att kunna komma i fråga för tjänster du matchas mot är det viktigt att det tydligt framgår i ditt CV, gärna under ”Utbildningar” eller ”Arbetserfarenhet” att du har rätt kompetens för önskad tjänst.

Medlemskommuner
Borås Stad, Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun är fyra kommuner som väljer att satsa på sin personal och erbjuder möjlighet till utveckling både på individuell och gruppnivå. Sedan starten har vi över 1000 medarbetare som återkopplat till oss att de fått en positiv och hållbar förändring genom stöd från oss. Har du fått en förändring men glömt att återkoppla till oss? Hör av dig till oss! Förutom att vi kan få en feedback på hur just din yrkesväg har utvecklats vill vi även stämma av hur du vill att vi hanterar dina uppgifter.

Vi får mycket positiv återkoppling och några referenser och exempel kan du läsa om här. Är det dags för din kommun att ansluta sig till Medarbetarcentrum?

N

Neutral part
Medarbetarcentrum är en neutral part och en fristående verksamhet under Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Vi arbetar på uppdrag och utifrån de behov och önskemål som finns i våra medlemskommuner. Reflekterande samtal och Jobbmatchning ingår i vårt basutbud och är kostnadsfritt och tillgängligt för all tillsvidareanställd personal inom kommunal verksamhet i våra medlemskommuner.

O

Omställningsuppdrag
Ibland behövs stöd för att lämna sitt uppdrag eller yrke på ett bra sätt, att fokusera framåt och se vilka möjligheter som kan finnas. Omställningsuppdrag, både för chefer och medarbetare, har vi i vårt utbud. Hör av dig till oss för mer information.

Oro i arbetsgruppen?
Då är det dags att boka tid för ett möte om hur ni kan jobba för att öka arbetsglädje och engagemang. Hör av dig till oss!

P

Parkering
Parkering finns i parkeringshuset längst ner på Yxhammargatan, utanför Textile Fashion Center samt på Magasinsgatan. Observera att alla dessa är avgiftsbelagda parkeringar och att parkeringen närmast Nybron på Magasinsgatan endast är för personal med Kanicos parkeringskort för avsedd parkering.

Personuppgifter
Personuppgifter som lämnats till Medarbetarcentrum hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och under den period som åtgår för stöd i hela ärendeprocessen, statistik, uppföljning samt maximalt tre år därutöver. Om önskemål om att radera personuppgifter finns så kontakta Medarbetarcentrum skriftligt, gärna via mejl.

Positiva exempel
Det är alltid lika roligt att få återkoppling om positiva förändringar. Har du fått en förändring men glömt att återkoppla till oss? Eller vill du ha lite inspiration kring hur andra har hittat nya möjligheter? Här kan du läsa om några som hört av sig till oss.

Q

Quiz och Qigong
Quiz och Qigong är inte något som vi på Medarbetarcentrum erbjuder, men det kan vara bra aktiviteter om ni vill göra något tillsammans i personalgruppen på er arbetsplats. Kanske finns det en aktiv personalklubb i din kommun som erbjuder aktiviteter av olika slag.

R

Referenser
På vår hemsida har vi lagt in referenser och här kan du läsa mer om hur några av medarbetare, chefer och grupper har jobbat och återkopplat till oss.

Reflekterande samtal
Under 1-2 reflekterande samtal får du möjlighet att diskutera och reflektera över din nuvarande arbetssituation, hur du kan gå vidare i ditt arbetsliv och vad som kan bli nästa steg. Du kan också få hjälp med att registrera ett CV för matchning i Medarbetarcentrums databas. Samtalen är kostnadsfria och du behöver inte gå via din chef utan kan själv ta kontakt med Medarbetarcentrums personal och boka tid, t ex genom mejl. Om du därefter är i behov av fler samtal behöver du gå via din chef för bokning av en serie av coachande samtal.

Resultat
Vi jobbar aktivt med uppföljning och stämmer av att ni som anlitar oss ska kunna jobba vidare med frågorna utifrån de förutsättningar ni har på er arbetsplats. Vi kan t ex vara ett stöd i processen när du som chef vill jobba med din grupp.

S

Samtal
Samtal kan du boka själv, utan att gå via din chef. Som tillsvidareanställd inom kommunal verksamhet i våra medlemskommuner har du möjlighet att komma på 1-2 reflekterande samtal där du t ex kan diskutera din arbetssituation, hur du kan gå vidare, få hjälp med CV för matchning osv. Kontakta oss för mer information och bokning.

Sekretess
Vi som jobbar på Medarbetarcentrum har självklart tystnadsplikt och jobbar under sekretess.

Statistik
All statistik presenteras avidentifierat och på gruppnivå.

T

Tystnadsplikt
Vi som jobbar på Medarbetarcentrum har självklart tystnadsplikt och jobbar under sekretess.

U

Uppföljning
Vi jobbar aktivt med uppföljning och utveckling och följer upp vår verksamhet på individ och gruppnivå både genom personlig kontakt, mejl och enkäter.

V

Varför blir jag inte matchad?
När Medarbetarcentrum matchar CV mot lediga tjänster görs första sökningen på fältet för ”Önskade tjänster”. Var därför noga med att skriva tjänstetitlar på de yrken du är intresserad att bli matchad mot. Det är också viktigt att du har kompetens för de yrkestitlar du söker och att det framgår i ditt CV. Om du vill ha hjälp med ditt CV så hör av dig till din handläggare eller via mejl.

Varför är mitt CV inte godkänt?
Har du registrerat ett CV för matchning behöver du klicka på ”Begär granskning” för att skicka över det till Medarbetarcentrums handläggare som tittar igenom det innan det godkänns för matchning. Har du haft ditt CV inaktivt en tid eller inte svarat på de senaste fyra tjänsterna du matchats mot? I så fall behöver du kontakta din handläggare för att aktivera ditt CV igen.

Vart finns Medarbetarcentrum?
Medarbetarcentrums finns vid Nybron i Simonsland, på Skaraborgsvägen 1A i Borås. Vi har kontor tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund på våning 2, ovanför Navets lokaler.

Vilande CV?
Om du får en förändring eller av annan anledning inte är aktuell för matchning kan du lägga ditt CV inaktivt. Kontakta din handläggare eller mejla oss så hjälper vi dig. När du sedan vill aktivera ditt CV igen så tittar du igenom dina uppgifter och ditt CV samt kompletterar eller uppdaterar om det behövs och klickar på ”Begär granskning” så skickas det över till oss och vi kan godkänna det för matchning igen.

Vår värdegrund
Öppenhet
– Vi lyssnar och möter alla med respekt
Initiativtagande – Vi medvetandegör, utmanar och fokuserar på möjligheter
Ansvar – Vi agerar utifrån mål, uppdrag och uttalade behov
Samarbete – Vi ser samverkan och nätverk som framgångsfaktorer

W

Webbsida
Du hittar oss på www.medarbetarcentrum.se.

X

X-tra bra erbjudande på kvalitet
Vi jobbar aktivt med att erbjuda kvalitet. Innan uppdrag stämmer vi av vad uppdraget innebär, förväntningar och utmaningar. Hållbara arbetsmetoder, verktyg som ger stöd och förutsättningar för ledare och medarbetare att utvecklas är bra ingredienser för fortsatta arbetet i gruppen. Kontakta oss för mer information och bokning.

Y

Yrkesdrömmar och drömyrken
Vad har du för tankar om ditt yrkesliv? Är du på rätt plats? Vad drömmer du om att kunna jobba med? Har du funderingar på att studera? Om du vill ha mer information om olika yrken, utbildningar som krävs och framtidsutsikter så ta en titt på Arbetsförmedlingens sida om yrken och framtid; https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html.

Z

Zappa
På samma sätt som man zappar mellan olika tv-kanaler för att hitta något man är intresserad av att se kan man sätta sig in lite kort i vad olika yrken innebär. När du hittar ett yrkesområde som tilltalar dig så sök mer information – Vad finns det för närliggande yrken? Är det ett yrkesområde med goda möjligheter till jobb i framtiden? Vad krävs för utbildning? Är jag beredd att studera? Vill du bolla dina tankar med någon av oss på Medarbetarcentrum så boka en tid för samtal.

Å

Årets utvecklingsmöjlighet för dig som chef och ledare
Vår ledarskapsutbildning Hälsofrämjande och Effektivt Ledarskap, HEL, startar med en introduktionsdag i maj och pågår sedan ett år framåt. Nio utbildningsdagar varvas med individuell coachning och reflektion. Du har även möjlighet att jobba med din arbetsgrupp parallellt med utbildningen. Vi utgår ifrån aktuell ledarskapsforskning och forskningsbaserade verktyg. Läs mer om utbildningen och anmäl dig. Välkommen!

Ä

Äntligen! Är det dags för förändring för dig eller din arbetsplats?
Ta kontakt med oss redan idag, så har du tagit ett första steg mot förändring. Du har ansvaret för ditt arbetsliv och de beslut du tar. Vi kan vara ett stöd i reflekterande samtal och coachning, förenkla sökprocessen genom matchning och jobbväxling.

Ö

Önskad arbetstid
Under Önskad Arbetstid anger du vilka tider på dygnet du vill jobba, dag, kväll, natt, helg, skift. Även om du helst vill ha en typ av arbetstid behöver du ange även andra tider som du kan tänka dig. T ex om du helst vill ha ett dagtidsjobb men kan tänka dig att även jobba kvällar och helger så behöver du ange alla tre alternativen (dag, kväll, helg) för att vi ska kunna matcha dig på tjänster som går utanför dagtid.

Önskade tjänster i mitt CV
Det är viktigt att du skriver tjänstetitlar under ”Önskade tjänster” eftersom du då lägger nivå och yrkesområde på de tjänster du söker. Sök gärna information på din kommuns hemsida för att få uppslag på vad det finns för yrkesområden och tjänstetitlar. Arbetsförmedlingens hemsida har också bra information om yrken och tjänstetitlar under ”Yrke och framtid”.

Önskade områden i mitt CV
Under önskade områden markerar du vilka kommuner du vill att vi matchar ditt CV mot.

 

Klicka här för att logga in eller skapa ett konto

Klicka här för att mejla oss, t ex för återkoppling eller tidsbokning