Coachande samtal

Mål: Ta det konkreta steget till förändring.

Coaching sätter nutid och framtid i fokus, är inriktad på lösningar och möjligheter och har som bärande idé att varje människa själv bär på svaren men behöver hjälp att hitta dem.
Vi för samtal där du med stöd från oss får kraften att skapa en förändring i ditt arbete. Du kan till exempel förbättra situationen på ditt nuvarande arbete, byta arbetsplats eller ta språnget till en ny karriär.

Ledarskapsrapport – enkäter

Mål: Feedback kring ditt ledarskap.

En dimension i ett förbättrat ledarskap är att spegla det genom egen bedömning – självbild, feedback från egna arbetsgruppens medlemmar och överordnad chef. Detta görs genom att fylla i en identisk enkät. Utifrån detta sammanställs en ledarskapsrapport som kan ligga till grund för en individuell handlingsplan.

Person Profil Analyser

Mål: Kartlägg dina egenskaper, styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Ger svar på frågor såsom; vilka är dina styrkor och förbättringsområden? Hur kommunicerar du? Vilka är dina motivationsfaktorerna? Verktyget kan användas för bland annat rekrytering, introduktion, coachning och utveckling.

Chefsomställningsprogram

Mål: Reflektion och framtidsplan.

Ska ditt chefsuppdrag avvecklas? Via Medarbetarcentrum har du möjlighet att få stöd i processen, att reflektera över den uppkomna situationen och att arbeta med en framtidsplan.

Temadagar och föreläsningar

Mål: Inspiration och utvecklingsinsatser

Vi jobbar med kommunikation, hälsofrämjande ledarskap, framgångsrika team mm för hälsa, trivsel och  prestation på arbetsplatserna. Vilka behov har ni? Hör av dig till oss, kanske kan vi vara ett stöd i processerna på din arbetsplats.

Personalekonomiska beräkningar

Mål: Prognoser och lönsamhetsberäkningar.

Medarbetarcentrum gör fortlöpande beräkningar på personer som fått förändring i sin arbetssituation när det är möjligt. Medarbetarcentrum tillhandahåller dessutom verktyget för personalekonomiska prognoser.

Utbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap

Mål: Hälsofrämjande och effektivt ledarskap

Välkommen till en utbildning där teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och individuell coachning. Vi använder det forskningsbaserade verktyget Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen, vilket ger en bra grund för reflektion, feedback och coachning i det egna ledarskapet. Utbildningen innehåller också en spegling av ledarskapet samt feedback från medarbetarna och överordnad chef. Vi använder enkäter som bygger på Ledarskapsbokslutet och Johan Larssons forskning. Johan Larsson arbetar som Universitetslektor och Post-doc i Arbetshälsovetenskap på Gävle Högskola.
Utbildningen pågår under en längre tid, cirka 12 månader, med sex kunskapsdagar, individuell coachning och utvecklingsplan.

Contextio, Slututvärdering Funktionell kompetens
Johan Larsson, Slutrapport chefers ledarskapsbeteenden
Referenser utbildning, chefsutveckling

Information Ledarskapsutbildning 2018